PRIVACY REGLEMENT

 

Dit Privacy reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Padel Kings verwerkt van haar leerlingen. Padel Kings hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement wil Padel Kings heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Padel Kings geeft u expliciet toestemming om deze in lijn met dit privacy reglement te verwerken. U wordt geadviseerd om dit privacy reglement goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. De meest recente versie van dit privacy reglement is in te zien en te downloaden via de website van Padel Kings: www.padelkings.nl

Verantwoordelijke functionaris
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de directie van Padel Kings, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69783381. De directie is bereikbaar via: info@padelkings.nl

Welke gegevens verwerkt Padel Kings en voor welk doel

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door TVH verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens en eventueel een postadres;
 • geslacht en geboortedatum;
 • telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer;
 • foto’s;
 • bondsnummer KNLTB indien van toepassing.

Padel Kings verwerkt de in sub 2.a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, geslacht en geboortedatum, telefoonnummers, email-adres en bondsnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, administratieve doeleinden en communicatie over de activiteiten van Padel Kings;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren van de contributie en eventuele andere bijdragen en voor het uitbetalen van door u ingediende declaraties;
 • uw pasfoto wordt gebruikt voor onze app en uw account in dat systeem;
 • foto’s, die tijdens evenementen worden gemaakt, kunnen voor promotionele doeleinden worden gebruikt op de websites van Padel Kings, sociale media, nieuwsbrieven, folders, en dergelijke;
 • wettelijke verplichtingen.
 • De website van Padel Kings, www.padelkings.nl, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op de website van TVH is een uitgebreid cookiebeleid beschikbaar: https://www.padelkings.nl/cookiebeleid.

Delen met derden
Padel Kings deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taken of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Padel Kings deelt uw gegevens indien nodig met de KNLTB, de NPB en met de club waar u lid bent. Padel Kings verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Bewaartermijnen
Padel Kings verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd. 

Beveiligingsmaatregelen en verwerking

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Padel Kings passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

De feitelijke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door Padel Kings en de Plan my Sports applicatie. Daarom heeft Padel Kings met hen een zogenaamde verwerkingsovereenkomst gesloten.

Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

 • Via de directie van Padel Kings kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De directie zal dit verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de directie.
 • Indien u klachten hebt over de wijze waarop Padel Kings uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de directie van Padel Kings, via: info@padelkings.nl.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy reglement kunnen eveneens worden gericht aan de directie.
 • Padel Kings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inwerkingtreding, reikwijdte en wijzigingen

 • Dit privacy reglement treedt in werking op 25 mei 2018.
 • Dit privacy reglement geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het reglement te allen tijde door Padel Kings kan worden gewijzigd of aangevuld.
 • Alle kwesties die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens en waarin dit reglement niet voorziet, worden ter beoordeling voorgelegd aan de directie van Padel Kings.